ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

           του

       dietSpeak®

                                                            ΤΕΥΧΟΣ 1’    

       

                    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ MSc
                                                      ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 

Η καλύτερη προσέγγιση στην διερεύνηση της λειτουργίας του dietSpeak® είναι

 να δούμε τι προσφέρει το πρόγραμμα κατά περίπτωση χρήσης.

 

1. Κεντρικό μενού προγράμματος:  Επιλογή χρήσης

  1.1. Στοιχεία Γραφείου

                  1.2. Εορτολόγιο

                                         1.3. Λίστα Συνεδριών

                                                                1.4. Κουμπιά βασικών εργασιών

2. Εγγραφή νεου πελάτη:

Ποια είναι τα απαραίτητα αρχικά στοιχεία για να πραγματοποιηθεί νέα εγγραφή;

Τι συμβαίνει κατά την εγγραφή ποιές εκτιμήσεις εναλλακτικές μετρήσεις και

εκθέσεις είναι διαθέσιμες πως γίνεται η επεξεργασία και η χρήση τους;

 

Ομάδα Βασικών παραμέτρων:

 Επώνυμο- Ονομα - Ημερομηνία Γέννησης -  Φύλο - Βάρος

- Υψος-Φυσική Δραστηριότητα - Τσιγάρα-Καφές - χορτοφαγία

Στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνονται βασικοί παράμετροι που είναι απαραίτητες για την εγγραφή

 του πελάτη ένα αρχικό κύκλο εκτιμήσεων. Οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων έχουν καθοριστικές

 επιπτώσεις στις Θερμιδικές Ανάγκες και κατά συνέπεια είναι απαραίτητος ο ορισμός τους από την

 αρχική εγγραφή για να δοθεί η δυνατότητα  σχηματισμού του αρχικού προφίλ του πελάτη,

 να οριστούν οι παράμετροι της δίαιτας και να δημιουργηθεί και το προσχέδιο της.

 Στη συνέχεια μετά την εγγραφή  είναι δυνατός ο εμπλουτισμός των στοιχείων  του πελάτη με άλλα

 που τυχόν θα χρειαστούν αλλά και η αλλαγή των παραπάνω αρχικών καταχωρήσεων.

                            Ομάδα Βασικών παραμέτρων εγγραφής:

 

 

       

 2.1. Μετρήσες

                        2.2. Εκτιμήσεις

                                              2.3. Στόχοι

                                                                          2.4. Παράμετροι Δίαιτας

 

 

3. …Μετά την εγγραφή:

 

Τι έχω στη διάθεση μου από εκτιμήσεις και εκθέσεις πως μπορούν να  αξιοποιηθούν;

Τι είναι δυνατόν επιπλέον να προσθέσω  η να εξάγω στη πορεία ενασχόλησης με τον πελάτη;

Εδώ μας δίνονται  παρακάτω δυνατότητες:

o                   Ενημέρωσης των σωματομετρικών δεδομένων με τις τρέχουσες τιμές        

o                   Αλλαγής μεθόδων για τις διαφορές εκτιμήσεις και υπολογισμούς:

 Κινδύνου από τις περιμέτρους μέσης, γοφών, Σωματότυπου, Σκελετικού μέγεθος,

 Θρεπτικής κατάστασης,  Λίπους, Βασικού μεταβολισμού, Ενεργειακών Αναγκών ,

Φυσικής δραστηριότητας κλπ 

o                   Επανακαθορισμού στόχων και παραμέτρων δίαιτας .

 

3.1. Στοιχεία Ατομικής και Διατροφικής Ταυτότητας

                3.2.Πυραμίδες  Ισοδυνάμων (καταγραφών, Στόχων και Δίαιτας)

                                      3.3. Καταγραφές

                                                          3.4.Συγκρίσεις Δίαιτας με Απαιτήσεις

         

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ κατάστασης σώματος και δείκτες θρεπτικής κατάστασης

 

Ειδικότερα για τις ηλικίες όπου το ΒΜΙ δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη θρεπτικής κατάστασης

 η εκτίμηση εξάγεται με ανάστροφη διαδικασία γραφικής ανίχνευσης από τις καμπύλες

ανάπτυξης του ατόμου όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη

 

 

 

 

4. Επεξεργασία Δίαιτας

Στην φόρμα  Δίαιτας υπάρχουν  Μενού επιλογών για εργασίες σε:

 4.1 Τρόφιμο              4.2 Γεύμα           4.3 Ημέρα                 4.4 Δίαιτα

                                                                                                                                                                                                      

 

Εμφανίζονται οι απαιτούμενες θερμίδες του διαιτολογίου, ο αριθμός των ημερών,

τα % μακροθρεπτικών συστατικών και τα ισοδύναμα των τροφίμων, οι ώρες και ονομασίες

 των γευμάτων, όπως καταχωρήθηκαν στα προηγούμενα στάδια. 

Στην φόρμα  δίαιτας παρέχονται Αναδυόμενα πλαίσια για:

4.5 Εισαγωγή τροφίμου    4.7 Αναλυση σύστασης          4.8 Εισαγωγή Δίατας

                                                                     

-          επιλέγεται το τρόφιμο και με συρε κι άσε εισάγεται  στο διαιτολόγιο, ρυθμίζεται η ποσότητα του.

-           Όταν επιλέγεται ένα τρόφιμο, εμφανίζεται η μερίδα και το βάρος της.

-          Τροποποίηση γίνεται χειρονακτικά  (μερίδα ή βάρος)

-          Αυτόματα υπολογίζονται τα συστατικά, οι θερμίδες  και τα ισοδύναμα που έχουν καταχωρηθεί

στο διαιτολόγιο, σε σύγκριση με τα επιθυμητά.

- Συσταδοποίηση τροφίμων. Εύρεση τροφίμου με την απαιτούμενη αναλογία σύστασης 

ή αλλαγή τροφίμου στο διαιτολόγιο με άλλο ισοδύναμο από την ίδια κατηγορία.

- Αντιγραφή σε άλλη μέρα ή ώρα.

- Βελτιστοποίηση Γεύματος (Με δεξί click πάνω στην ετικέτα ενός γεύματος). Εύρεση,

ποσοτήτων και μονάδων μέτρησης , αναγωγή και ενσωμάτωση πληροφοριών μακροθρεπτικών

 και μικροθρεπτικών συστατικών έτσι ώστε να  ανταποκρίνονται στις ορισμένες απαιτήσεις σύστασης ανά γεύμα.

- Έλεγχος επάρκειας διαιτολογίου σε θρεπτικά συστατικά. Οπτική αναπαράσταση κάλυψης μέσα από γραφήματα.

 

5 Διαχείριση  Τροφίμων.

Στην καρτέλα ‘Τρόφιμα’ δίνεται πρόσβαση στη βάση δεδομένων και λαμβάνονται πληροφορίες

για τα διαθέσιμα τρόφιμα.  Εδώ μπορούμε να προσθέσου νέο τρόφιμο , να  διαγράψουμε ή να

επεξεργαστούμε κάποιο υπάρχον. Η διαδικασία αυτή αφορά τα πρόσθετα τρόφιμα. Στη βασική

σύνθεση του πίνακα ανάλυσης τροφίμων δικαιώματα διαγραφής η τροποποίησης έχει μόνο ο διαχειριστής.

 

5.1 Διαχείριση Τροφίμων  της ΒΔ                        

                                                           5.2 Τροφίμα από USDA                  

                     5.3 Ετικέτα τροφίμου

Επιλογή κατηγορίας τροφίμων.

Τα τρόφιμα παρουσιάζονται ανά  κατηγορία

Επιλογή τροφίμου.

Τα στοιχεία τροφίμου εμφανίζονται με κλικ στο όνομα τους στη λίστα, στη συνέχεια

 μπορούμε να  επεξεργαστούμε τη σύσταση, το όνομα, το βάρος, μερίδας, τα ισοδύναμα,

την περιγραφή καθώς και εκτυπώσουμε την Ετικέτα τροφίμου

 

6. Διαχείριση  Συνταγών.

Από την καρτέλα ‘Συνταγές’ μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέο τρόφιμο

και να καταχωρήσουμε ως «Σύνθετο» στον Πίνακα Τροφίμων

 

6.1 Αρχεια προέλευσης Συνταγών                          

                                               6.2 Αναλυση σύστασης

                    6.3 Εισαγωγή Τροφίμου

Εύρεση από WEB η από αρχεία κειμένου, ανίχνευση συστατικών, ταίριασμα με τα συστατικά της ΒΔ,

 εμπλουτισμό της με τους αντίστοιχους κωδικούς, ανάλυση θρεπτικών συστατικών, αναγωγή στις ποσότητες

της συνταγής. Οι συνταγές αποθηκεύονται στη  ΒΔ.

 Η διαδικασία σε γενικά πλαίσια είναι η εξής:

Σύνδεση με site  η με εξωτερικό πίνακα που παρέχει ανάλυση τροφίμων σε δομημένη η ημιδομημένη μορφή.

Για κάθε περιγραφή συστατικού του τροφίμου (συνταγής) στην ανάλυση του site:

1.       Διερεύνηση αντιστοιχίας περιγραφή συστατικού μεταξύ πίνακα του συστήματος και της

εξωτερικής πηγής . Αν υπάρχει όμοια περιγραφή στον ορισμένο πίνακα με πιθανές ονομασίες,

ο οποίος περιέχεται στον πίνακα ανάλυσης τροφίμων συστήματος, τότε γίνεται η αντιστοιχία .

2.       Κωδικοποίηση του νέου τροφίμου με βάση τους κανόνες του πίνακα συστήματος.

3.       Ορισμός της ομάδας στην οποία θα ανήκει το νέο τρόφιμο.

4.       Προσάρτηση στον πίνακα συστήματος.

 

7. Έτοιμα Γεύματα

Τα έτοιμα γεύματα αποτελούν αποθηκευμένες συνθέσεις τροφίμων  που προσφέρονται για χρήση

 κατά τη σύνταξη Δίαιτας. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν είτε αυτόνομα είτε από γεύματα κάποιας δίαιτα.

 

7.1 Γεύματα

                         7.2 Εισαγωγή Τροφίμου στο Γεύμα

                    7.3 Ανάλυση σύστασης

Εμφανίζεται η ονομασία που έδωσε ο χρήστης στο γεύμα, τα τρόφιμα που το απαρτίζουν και η διατροφική του αξία.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

8. Διατροφικές προτιμήσεις και εξαιρέσεις.-Ασθένειες

 

9.HPAQ (καταγραφή Φυσικής Δραστηριότητας)

 

10. Πυραμίδες Δίαιτας και Στόχων

 

 

 

 

11. Συχνότητα κατανάλωσης

 

12. Εκτίμηση Προσωπικότητας Eynsec

 

13. Εξετάσεις